Berichten uit de categorie: Werken In Loondienst

Wie gaat werken, doet er beslist niet onverstandig aan dan ook schriftelijk vast te (laten) leggen onder welke voorwaarden dat gebeurt. Van een arbeidsovereenkomst is sprake als twee partijen afspreken dat de een op aanwijzingen en instructies van de ander arbeid zal verrichten en daarvoor loon zal ontvangen van die ander. Sinds 1907 zijn in de wet uitgebreide regelingen met betrekking tot de arbeidsovereenkomst opgenomen.

Zo zijn er wettelijke bepalingen over het aangaan van een arbeidsovereenkomst, over regels die gelden tijdens de dienstbetrekking en erna, en vooral over de beëindiging ervan, het ontslagrecht. Evenals bij het huurrecht, is het bij het arbeidsrecht de bedoeling dat de zwakkere door de wet wordt beschermd. Huurder tegen verhuurder; werknemer tegen werkgever.

Een goede zaak, want het grootste deel van de werkende inwoners van Nederland is voor zijn levensonderhoud aangewezen op arbeid in loondienst. Is men werkzaam bij de overheid, dan geschiedt dit krachtens een aanstelling als ambtenaar (ambtenarenwet) of als arbeidscontractant (rechtspositiereglement). Deze groep bespreken we hier verder niet.

Indien men werkzaam is bij een kleine of een grote particuliere werkgever, gebeurt dit als regel krachtens een zogenoemde arbeidsovereenkomst en daaraan wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed.

vrouw en werk

In de wet staat dat vrouwen precies zo moeten worden behandeld als hun mannelijke collega’s. Dat geldt voor sollicitatie, salaris, opleidingen binnen het bedrijf en ontslag. In de praktijk ondervindt de vrouw nogal eens problemen. De moeilijkheid is dat het voor haar bijna niet te bewijzen is dat zij op grond van haar sekse een baan niet krijgt, een opleiding niet geniet, of eerder wordt Read More →

arbeid en veiligheid

De Arbeidswet bepaalt dat jeugdigen en vrouwen niet ’s nachts mogen werken, en ook bepaalde soorten gevaarlijk werk niet mogen doen. Jeugdigen zijn de mensen tot 18 jaar. In deze arbeidswet, en besluiten die daar later aan zijn toegevoegd, staan ook de bepalingen met betrekking tot de minimale rusttijden en de maximale arbeidstijden. De Veiligheidswet is ingesteld om ongelukken op de arbeidsplaats te voorkomen. In Read More →

or ondernemingsraad

Het streven naar meer medezeggenschap van werknemers heeft er toe geleid dat momenteel in vrijwel alle bedrijven van een zekere grootte ondernemingsraden bestaan. Dit is geregeld in de Wet op de Ondernemingsraden van 1979. Was het tot voor 1 mei 1982 zo dat ondernemingen met meer dan 100 werknemers zo’n raad moesten hebben, op die datum is de Wet medezeggenschap in kleine ondernemingen van kracht Read More →

staken

Wat betreft die stakingen, ze hoeven niet altijd tegen de directe werkgever gericht te zijn. Soms ook zijn er stakingen om te protesteren tegen een overheidsbeslissing of tegen een wantoestand die heerst in het buitenland. Aan stakers wordt geen loon uitbetaald. Meestal krijgen ze toch hun geld, uit de stakingskassen van de bonden. Over de vraag in hoeverre staken rechtmatig of onrechtmatig is, bestaat momenteel Read More →