Berichten uit de categorie: Schade En Aansprakelijkheid

In deze categorie gaat het om situaties waarin men schade lijdt als gevolg van een onrechtmatige daad. Dat is een menselijke gedraging die naar de algemene opvatting in onze rechtsorde niet kan worden geduld en de wetgever heeft dan ook bepaald dat hij die zo’n daad stelt, de daaruit voortvloeiende schade moet vergoeden. Een en ander is geregeld in een van de bekendste artikelen van ons burgerlijk wetboek: artikel 1401.

In andere categorieën is gesproken over o.a. kopen, huren, lenen. Dat zijn allemaal vormen van afspraken die in het recht overeenkomsten worden genoemd. In dergelijke situaties, waarbij sprake is van deze overeenkomsten, kan zich schade voordoen doordat een van beide partijen zich niet aan de afspraken houdt. De regels die op de afwikkeling van dit soort schade van toepassing zijn, bespreken we hier niet.

geweldsmisdrijf

Het is in dit verband zinnig eens te kijken wat nu precies een geweldsmisdrijf is. Welnu: er moet geweld zijn gebruikt en er moet sprake zijn van opzet. Een voorbeeld. Men is aan het werk op het dak van een huis. Een van de mensen daar loopt zo te stuntelen met een zware balk dat deze naar beneden valt. Wordt er daar iemand door getroffen, Read More →

schadefonds geweldsmisdrijven

Het kan voorkomen dat men geen schadeclaim heeft ingediend, maar dat de strafrechter toch bepaalt dat aan u schadeloosstelling moet worden betaald. De feitelijke situatie is echter meestal dat het slachtoffer dan in de kou staat. Zowel wat betreft begeleiding na een misdrijf waarvan men het onderwerp was, als tijdens de rechtszaak waar men een bijrol vervult, alsook wat betreft de financiële gevolgen van het Read More →

beledigde of civiele partij

het meedoen in zo’n strafzaak heet officieel zich ‘stellen als beledigde of als civiele partij’. Wil men als slachtoffer via de strafrechter zijn schadeloosstelling halen, dan is het verstandig dit al meteen bij het eerste politieverhoor op het bureau te vertellen. Ook kan men, zoals gezegd, een brief schrijven aan de Officier van Justitie. Weigert de Officier de verdachte te laten vervolgen, dan kan men Read More →

burgerlijke rechter of strafrechter

De vraag is hoe men dit soort schade vergoed kan krijgen. Er zijn twee ingangen. Er is schade, en er is sprake van een strafbaar feit. Richt men zich alleen op de schade, dan kan men proberen die te verhalen op grond van de onrechtmatige daad. Men komt dan terecht bij de burgerlijke of civiele rechter. Men kan ook proberen de schade te verhalen via Read More →