Berichten uit de categorie: Rechtspraak

Bij rechtspraak denken de meeste mensen aan een rechtbank, waar in toga’s gehulde dames en heren misdaden berechten, grote geschillen beslechten, echtscheidingen uitspreken. Deze vorm van rechtspraak is echter slechts een deel van wat volgens Nederlands recht onder rechtspraak wordt verstaan. Rechtspraak in het Nederlandse rechtsstelsel omvat: de burgerlijke rechtspraak, de strafrechtspraak en de administratieve rechtspraak.

Op de hierboven gegeven ‘driedeling’ van de Nederlandse rechtspraak gaat deze categorie nader in. Laten we beginnen met een korte beschrijving, die verderop nog wordt uitgewerkt.

1) Burgerlijke rechtspraak: het beslissen van geschillen op het terrein van het privaatrecht, hoofdzakelijk tussen particulieren en/of (rechts)personen, maar ook wel met een overheidsinstantie als partij in het geding.

2) Strafrechtspraak: rechtspraak waarbij het strafrecht wordt toegepast; en onder strafrecht dienen we dan volgens het Van Dale-woordenboek te verstaan: ‘het geheel der beginselen en regelen die gelden ten aanzien van het opleggen van straf door een openbaar rechtsprekend persoon of lichaam.’

De onder 1) en 2) genoemde vormen noemen we hier de gewone rechtspraak; daarnaast bestaat nog de:

3) Administratieve rechtspraak: het beslissen op een beroep van een particulier of een rechtspersoon (bijv. een Besloten Vennootschap, Stichting, Vereniging) tegen een overheidsbeslissing, in dié gevallen waarin die beslissing door de wet is opgedragen aan een buiten het bestuur staande onafhankelijke rechter.

Ambtenarenrechtspraak

Evenals de hiervoor genoemde Raden van Beroep kent het Ambtenarengerecht een voorzitter en onder-voorzitters. Een ambtenaar heeft een bijzondere rechtspositie. Er zijn speciale wettelijke regelingen voor ontslag, overplaatsing, ander werk etc. Worden er ten aanzien van hem beslissingen genomen waarmee hij het niet eens is, dan kan de ambtenaar in beroep bij de Ambtenarenrechter. Het Ambtenarengerecht wordt gevormd door een voorzitter en twee leden, die Read More →

Belasting

Het komt dikwijls voor dat men het niet eens is met een door de Belastingen opgelegde aanslag of enige andere maatregel. Het eerste dat men in zo’n geval moet doen, is een bezwaarschrift indienen bij de Inspecteur der Belastingen. Tegen diens beslissing staat de mogelijkheid open in beroep te gaan bij de Belastingkamer van een Gerechtshof. Daarin hebben onafhankelijke rechters zitting. Doen deze een uitspraak Read More →

Raad van State

Bij de administratieve rechtspraak speelt de Raad van State (hierboven al even genoemd) een belangrijke rol. De Raad van State heeft een Afdeling Rechtspraak die belast is met echte rechtspraak. Daar kan men in beroep gaan van beslissingen van overheden, op grond van de Wet Administratieve Rechtspraak Overheidsbeslissingen (Wet AROB). Een uitspraak van de Raad van State Afdeling Rechtspraak moet worden uitgevoerd door het bestuursorgaan Read More →

Administratieve Rechtspraak

Na de gewone rechtspraak dan nu de administratieve rechtspraak, die een (rechts)persoon gelegenheid biedt op te komen tegen een overheidsbeslissing, en wel bij een andere dan de gewone rechter, namelijk bij de administratieve rechter. Al sinds 1887 is er in de juridische wereld veel gestreden over de vraag of berechting van geschillen waarbij de overheid partij in het geding is, geheel, gedeeltelijk of in het Read More →