klachten over advocaat

Zoals gezegd kan men naar het Bureau voor Rechtshulp gaan om een andere advocaat toegevoegd te krijgen, indien men niet tevreden is. Het kan echter ook zijn dat men zwaardere klachten heeft over de advocaat dan alleen maar het gevoel dat het niet klikt. Met deze klachten kan men naar de Deken van de Orde van Advocaten gaan. Deze houdt spreekuur in de rechtbank. Hij kan bemiddelen tussen u en uw advocaat om een zogenaamde minnelijke schikking te bereiken. Blijkt een dergelijke schikking niet mogelijk dan zal de Deken u wijzen op het tuchtrecht waar iedere advocaat aan onderworpen is.

In de loop van 1985 zal het geheel gewijzigde tuchtrecht voor advocaten in werking treden. De advocaten zijn dan aan tuchtrechtspraak onderworpen ter zake van ‘enig handelen of nalaten in strijd met de zorg die zij als advocaat behoren te betrachten ten opzichte van degenen wier belangen zij als zodanig behartigen of behoren te behartigen, ter zake van inbreuken op de verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten en ter zake van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk advocaat niet betaamt.

De tuchtrechtspraak wordt uitgeoefend door vijf over het land verspreide Raden van Discipline. In bepaalde gevallen kan zowel door de klager als door de beklaagde advocaat hoger beroep worden ingesteld bij het Hof van Discipline. Bij de behandeling van de klacht kunnen de klager en de beklaagde advocaat zich laten bij staan door een andere advocaat. Als de klacht gegrond wordt bevonden, kan dat leiden tot maatregelen tegen de advocaat, bijvoorbeeld een waarschuwing, berisping, schorsing, voorwaardelijke schorsing met daarbij de verplichting aan de klager zijn schade te vergoeden en zelfs uitsluiting uit het beroep van advocaat. Daarnaast zijn er in Nederland enkele advocatenklachtenbureaus, veelal georganiseerd door Rechtswinkels.

Deel dit bericht:
Facebook Twitter Plusone