Berichten uit de categorie: Omgeving

Het burenrecht beoogt een oplossing te geven voor conflicterende belangen van eigenaren van naburige erven. Het omvat een aantal regels die zij jegens elkaar in acht moeten nemen bij de beplanting, bebouwing en ander gebruik van hun erf.

U hebt jarenlang in een benauwd bovenhuis in de drukke stad gewoond. Op een gegeven moment krijgt u een huis toegewezen in een mooie nieuwbouwwijk buiten de stad. Een lang gekoesterde wens gaat in vervulling: u krijgt een eigen tuin. Veel geld wordt besteed aan het zorgvuldig en gedetailleerd inrichten ervan. U bent bijvoorbaat al blij met de gedachte de komende zomer lekker in de tuin te kunnen zitten. Maar wat blijkt wanneer u in het voorjaar het huis betrekt?

Ook de nieuwe buurman heeft veel geld gestoken in zijn tuin. Alleen, hij houdt van schaduw. Hij heeft een kapitaal besteed aan het laten overplanten van een veertig jaar oude kastanje. Deze woudreus overschaduwt uw eigen planten totaal. Het geld dat u erin hebt gestoken, lijkt verloren. Het blijkt dat deze kastanje vlak bij de scheiding tussen de twee tuinen staat. Ook de wortels zullen er dus voor zorgen dat uw eigen gewassen weinig kans maken. Wat te doen?

mijnrecht

schorsingsprocedure

Naast deze bezwaar- en beroepsprocedure kent de wet een zogenoemde schorsingsprocedure. Dat houdt in dat men op hetzelfde moment of later, maar niet eerder, dat men een bezwaar- of beroepschrift indient, ook een verzoek richt aan de voorzitter van de Afdeling Rechtspraak tot schorsing van het besluit waarmee men het niet eens is. Deze schorsingsprocedure wordt veel gebruikt, omdat men bang is dat anders alvast Read More →

wet arob

Deze afkorting staat voor Wet Administratieve Rechtspraak Overheids Beschikkingen. Met deze wet in de hand kan men bezwaar en beroep aantekenen tegen de meeste besluiten van de overheid, waartegen geen ander beroep mogelijk is. De wet AROB is van belang op vrijwel het gehele gebied waarop de overheid zich in het maatschappelijk verkeer beweegt. Niet alleen op het gebied van het bouwrecht, ook het milieurecht Read More →

bouwvergunning

Bouwvergunningen worden verleend op grond van de Woningwet. Deze vergunningen moeten worden aangevraagd bij Burgemeester en Wethouders. Zij bezien of de vergunning voldoet aan het bestemmingsplan en aan de Bouwverordening. Is dit het geval, dan moet de vergunning worden verleend. Zo niet, dan mag hij niet worden verleend. Zelfs niet onder voorwaarden. Men heeft al gauw een bouwvergunning nodig. Zelfs voor het maken van een Read More →

ruimtelijke ordening

In ons overbevolkte, overgebruikte land is een wetgeving die de bebouwing en de planologie regelt ten zeerste gewenst De Wet op de Ruimtelijke Ordening regelt, samen met de Woningwet, de verdeling en het gebruik van de ruimte in ons land. Op grond van deze Wet Ruimtelijke Ordening maken gemeentebesturen zogenoemde bestemmingsplannen. Dat zijn plannen waarin het grondgebied van de gemeente wordt ingedeeld naar het gebruik Read More →