Berichten uit de categorie: Gezondheidsrecht

Ons land kent geen speciale wet waarin het gezondheidsrecht is geregeld. Het is gespreid over een aantal wetten. Zo hebben we de Wet Uitoefening Geneeskunst, die zich richt op de arts, maar ook het publiek moet beschermen tegen ondeskundige behandeling. De afgelopen tientallen jaren is de belangstelling voor het gezondheidsrecht sterk gegroeid en het accent is dan ook steeds meer komen te liggen op de positie van de patiënt.

Wie langdurig arbeidsongeschikt is door ziekte, kan te maken krijgen met de WAO of de AAW. De Krankzinnigenwet regelt wie onder welke omstandigheden gedwongen kan worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Deze wet wordt waarschijnlijk spoedig vervangen. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten is van belang voor bijvoorbeeld degene die een psychotherapeutische behandeling wenst maar die zelf niet kan betalen. Wie schade lijdt als gevolg van een ondeskundige behandeling, moet zich wenden tot de burgerlijke rechter; hij krijgt te maken met de regels van het Burgerlijk Wetboek.

Niet alle patiënten hebben evenveel rechten; de psychiatrische patiënt die gedwongen is opgenomen, heeft bijvoorbeeld minder rechten dan een willekeurige andere patiënt. We geven nu een opsomming van een aantal van de belangrijkste rechten die patiënten hebben. We spreken meestal over de relatie van de patiënt met zijn arts, waarmee we ook de specialist bedoelen. Maar veel van deze rechten gelden ook tegenover andere hulpverleners zoals tandartsen en verplegend personeel.

Huurtoeslag 2013

behandelingsplan

Het behandelingsplan waarvan in de BOPZ sprake is, wordt in overleg met de patiënt vastgesteld. Dat is iets anders dan na overleg. De feitelijke behandeling zal dus in overeenstemming moeten zijn met het behandelingsplan. Nu kan zich het geval voordoen dat de patiënt niet in staat is zelf zijn mening te geven over het behandelingsplan. In dat geval moet de behandelende arts in overleg treden Read More →

mijnrecht

spoedopname

De in de Krankzinnigenwet genoemde inbewaringstelling is in de BOPZ vervangen door de spoedopname. De burgemeester kan hiertoe bevelen. Hij moet dan van mening zijn dat de betrokkene gevaar veroorzaakt, en het ernstige vermoeden moet bestaan dat de stoornis van de geestvermogens oorzaak van dat gevaar is. Het moet zo onmiddellijk dreigend zijn dat de procedure van een voorlopige machtiging niet kan worden afgewacht. Een Read More →

latere machtiging tot voortgezet verblijf

De derde fase is die van de latere machtiging tot voortgezet verblijf. Het criterium is gelijk aan dat van de eerste machtiging. Tijdens de vijfde of de zesde week voor het einde van de geldigheidsduur van de lopende machtiging, moet de vordering tot deze machtiging worden ingesteld. De rechter beslist binnen vier weken; deze machtiging kan worden verlengd voor maximaal 1 jaar en telkens met Read More →

mijnrecht

eerste machtiging tot voortgezet verblijf

De volgende fase is de eerste machtiging tot voortgezet verblijf. Deze heeft een geldigheidsduur van zes maanden. Evenals de voorlopige machtiging wordt hij door de rechter op vordering van de Officier van Justitie afgegeven. Als voorwaarde geldt wel dat, na verloop van de geldigheidsduur van de voorlopige machtiging, de stoornis van de geestvermogens aanwezig moet zijn, en de betrokkene gevaar doet veroorzaken. Bovendien moet dit Read More →